HET HERKENNEN VAN RISICO'S OP DE WERKVLOER

Bij het vaststellen van de ernst van een risico spelen echter meerdere zaken een rol. ‘De mate van waarschijnlijkheid’ wil zeggen: de kans dat een ongewenste gebeurtenis (ongeval) plaats kan vinden. Het ‘ongewenste effect’ geeft de omvang van de gevolgen weer, als de ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit effect kan zowel op korte als ook op langere termijn voordoen. Dit is dus de factor tijd; meer in het bijzonder de tijd van blootstelling aan dat gevaar.

Risico’s zijn al die zaken die negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid van personen en installaties, de gezondheid en/of welzijn van iedere individu, het milieu en tenslotte de betrouwbaarheid van installaties. Al deze punten komen ook aan bod in de RI&E, die elke werkgever –op ondernemingsniveau- verplicht is op te stellen. Aan de hand hiervan worden de onaanvaardbare risico’s aangepakt.

Met name bij hoog risico werkzaamheden en werkzaamheden die niet vaak voorkomen, zullen extra risicowegingen moeten worden toegepast. Dit kan in de vorm van een veiligheidsprojectplan of in het kader van de Arbo-wet het V&G-plan op projectniveau en/of bij een of meer specifieke taken door enkele personen door middel van een Taak Risico Analyse (TRA). Zo’n TRA moet in ieder geval worden uitgevoerd bij:

 • Het uitvoeren van taken en werkzaamheden waar geen procedures voor zijn;
 • Aanvang nieuwe projecten;
 • Aanschaffen nieuwe machines;
 • Ver- of nieuwbouw;
 • Opstellen en evalueren van procedures;
 • Als voorgeschreven onderdeel van een werkvergunning.

 

Door middel van de diverse beheersmaatregelen worden de overige risico’s aanvaardbaar gemaakt, zodanig dat het werk veilig kan worden uitgevoerd.

Zoals bekend worden de risico’s bepaald aan de hand van de volgende factoren:

 • Het soort werk kennis en ervaring;
 • De werkplek zelf;
 • Het welzijn;
 • De mentaliteit.

 

Naast de hierboven genoemde risico’s worden de risico’s in het kader van de TRA meer specifiek bepaald door:

 • De aard van het werk (de handelingen die moeten worden verricht); bijvoorbeeld verplaatsen hijslast, werken met gevaarlijke stoffen, elektriciteit, straling ed.
 • De werkplek; bijvoorbeeld werken in besloten ruimten, op hoogte, moeilijk toegankelijke werkplek, werkplek met weinig bewegingsruimte, slechte vluchtmogelijkheid;
 • Werkplekomgeving; bijvoorbeeld het bedrijfsproces, andere werkzaamheden naast/boven elkaar, bedrijfsverkeer (vorkheftruck, (vracht)auto ed.), materiaalopslag;
 • Complexiteit van het werk; bijvoorbeeld aantallen mensen, een of meer contractors, tijdsdruk, nieuw project ed.
 • Werkcondities; bijvoorbeeld weersomstandigheden, verlichting, geluid/lawaai, temperatuur, stof, stank maar ook: trillingen en werkhouding.

 

Daarbij wordt uitgegaan van bronaanpak en dus het elimineren of aanvaardbaar maken van risico’s. In de werkvoorbereiding is hier een belangrijk deel aan gewijd.

Het kan noodzakelijk zijn de TRA bij te stellen op grond van opgedane ervaringen of gewijzigde werkpleksituatie of –condities, het niet meer kunnen beschikken over het benodigde speciale gereedschap, de installatie niet meer druk-, gas- of spanningsvrij is etc.