EEN TAAK RISICO ANALYSE (TRA) MAKEN

De werkwijze om tot een TRA te komen is als volgt:

 1. Bepaling van het risico;
 2. Elimineren of verminderen hoge risico’s;
 3. Werkvoorbereiding;
 4. Opstellen van taak-risico-analyse;
 5. Communicatie;
 6. Uitvoering;
 7. Evaluatie en documentatie.

 

1. Risico’s en de beheersing

Zoals al gezegd worden de risico’s bepaald door de aard van het werk, de werkplek zelf, de werkplekomgeving, de complexiteit van het werk en de werkcondities.

2. Elimineren of verminderen

Door het zorgvuldig bekijken en wegen van de risico’s kunnen hoge risico’s op voorhand worden geëlimeerd of door andere werkmethode of wijziging in ontwerp worden verminderd. Het principe van het opstellen van een TRA is erop gebaseerd dat alle elementen van een karwei, een project, enzovoort, directe interacties hebben. Voorbeelden van deze elementen zijn productiekwaliteit, kostenplanning, veiligheid en milieu. In de praktijk beïnvloeden deze elementen elkaar ook. Doen zich tijdens het werk nieuwe elementen voor, dan moet hiervoor een nieuwe inschatting van de mogelijke risico’s worden gemaakt.

3. Werkvoorbereiding

Veilig en gezond, maar ook efficiënt werken vereist een zo goed mogelijke inzet:

 • Van alle betrokken medewerkers in de voorbereiding en de uitvoering;
 • Van daarvoor meest geschikte gereedschappen, werktuigen en materialen, incl. PBM’s;
 • Onder verantwoorde (werkplek)milieucondities.

Een goede –maatwerk gerichte- werkvoorbereiding is dus een belangrijke randvoorwaarde om bovenstaande aspecten te realiseren. De werkvoorbereiding valt uiteen in twee onderdelen:

 • Technische werkvoorbereiding;
 • Arbeidskundige werkvoorbereiding.

Technische werkvoorbereiding

De technische werkvoorbereiding heeft als doel het vaststellen en vastleggen van de werkwijze, die de soort en volgorde van de diverse werkzaamheden of handelingen zo efficiënt en doelmatig mogelijk moet realiseren. Naast deze taak moeten ook de benodigde materialen, machines, gereedschappen en bewerkingsinformatie worden geïnventariseerd. Ook een tijdplanning maakt hier integraal onderdeel van uit. Uitgangspunt hierbij is de technische beschrijving/specificatie van de geaccepteerde klantopdracht. Zoals reeds gezegd moet deze technische werkvoorbereiding resulteren in een veilige en economisch doelmatige werkuitvoering.

Arbeidskundige werkvoorbereiding

Het doel van de arbeidskundige werkvoorbereiding is het analyseren van de factor arbeid, die een veilige werkwijze mogelijk maakt en geen gezondheidsschade veroorzaakt. Dit terrein wordt vanuit twee gezichtspunten benaderd. Enerzijds vanuit het oogpunt van efficiency (doelmatigheid), waarbij de technische werkvoorbereidingsaspecten ook weer aan de orde komen en anderzijds is er de benadering waarbij de mens en de arbeidsomstandigheden centraal staan. De arbeidskundige aangelegenheden streven naar een verantwoorde werksituatie. Werk en mens worden op elkaar afgestemd; er is aandacht voor:

 • Veiligheid, dwz. Het streven naar het voorkomen van onveilige handelingen/situaties en ongevallen;
 • Gezondheid, dwz. Het streven naar het voorkomen van gezondheidsschade, in het bijzonder beroepsziekten;
 • Welzijn, dwz. Het realiseren van een zo gunstig mogelijk fysiek werkklimaat, een ergonomisch verantwoorde werkplek en een goede, sociale omgeving;
 • Milieu, dwz. Het minimaliseren van –negatieve- invloeden op werkplek- en omgevingsmilieu;
 • Efficiency, dwz. Doelmatig werken tegen zo laag mogelijke kosten.

4. Het opstellen van de Taak-risico-analyse

Het opstellen van de taak-risico-analyse wordt bij voorkeur door meerdere personen in (multidisciplinair) teamverband gedaan. Dit zijn diegenen die zich bezig houden met de uitvoering van de activiteiten, de planning en werkvoorbereiding, eventueel aangevuld met deskundigen. Alle belangrijke veiligheidsaspecten en mogelijke risico’s dienen zorgvuldig te worden beoordeeld. Op die manier kan de juiste werkprocedure worden vastgesteld, die voor iedereen duidelijk is.

Het is duidelijk dat zo mogelijk gelijktijdig met de technische werkvoorbereiding ook de arbeidskundige werkvoorbereiding dient plaats te vinden. Nog te vaak vindt dit te laat of in het geheel niet plaats, zo blijkt uit ongeval analyses. Schakel daarom tijdig de VGWM-functionaris in!

Als resultaat van deze stappen komen nog de volgende zaken aan de orde:

 • Communicatie van de resultaten van de analyses met de betrokkenen;
 • Uitvoering van de werkzaamheden;
 • Evaluatie en documentatie bevindingen van de werkzaamheden mn. Die m.b.v. de TRA zijn uitgevoerd.

5. Communicatie

Door middel van goede instructie en informatie overdracht kan de taak-risico-analyse alsmede de beheersmaatregelen als werkinstructie worden gehanteerd. Een geode terugkoppeling naar de uitvoerende medewerkers voor de aanvang van de werkzaamheden, bij voorkeur op de betreffende werkplek, is daarbij van groot belang. Deze informatie dient bij voorkeur aan de orde te komen in de :

 • Startwerkvergaderingen (uitvoerder en medewerkers overleggen over de komende activiteiten)
 • De Toolboxmeetings
 • Formele shiftoverdracht (TRA/werkvergunning) (ploegen informeren elkaar bij afwisseling over de status van de werkzaamheden, eventuele bijzonderheden etc.)

Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit echter ook in de kick-off meeting. In deze bijeenkomst voorafgaand aan de start van een project bespreken alle betrokken aannemers de risico’s, beheersmaatregelen en interacties.

6. Uitvoering

Hoog risicowerkzaamheden vereisen altijd een werkvergunning. Dit aspect moet ook op de werkvergunning vermeld worden, dan wel wordt een TRA toegevoegd, onder verwijzing naar de betreffende bedrijfsvoorschriften. Als aan alle voorwaarden is voldaan mag gestart worden. Als tijdens de uitvoering een afwijking blijkt voor te doen ten opzichte van het werkplan, dienen de werkzaamheden te worden gestopt. Er dient een nieuwe inschatting van de risico’s te worden gemaakt met alle betrokkenen. Deze moet vervolgens besproken worden met de betrokken verantwoordelijken.

7. Evaluatie en documentatie

Het doel van evaluatie is gebruik te maken van opgedane ervaringen voor de toekomst. Daarvoor is nodig te weten te komen:

 • Of de werkzaamheden volgens plan zijn verlopen;
 • Welke knelpunten zich tijdens het werk hebben voorgedaan;
 • Welke oplossingen zijn bedacht en doorgevoerd.

Alle betrokken partijen moeten kunnen meedoen aan deze evaluatie. Ervaringen kunnen zo worden verwerkt. Door deze gegevens goed te documenteren kan worden gewerkt aan een goede en kwalitatieve voorbereiding in de toekomst inclusief de veiligheidsgedachte. De gegevens zijn zo beschikbaar voor vergelijkbare projecten in de toekomst.